ВСУ 17 лютого 2016 року розглянувши справу № 6-31цс16 про звернення стягнення на предмет іпотеки в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором дійшов висновку про те, що за змістом статті 1281 Цивільного кодексу спадкоємці зобов'язані повідомити кредитора спадкодавця про відкриття спадщини, якщо їм відомо про її борги.

Кредитору спадкодавця належить протягом шести місяців з дня, коли він дізнався або міг дізнатися про відкриття спадщини, пред'явити свої вимоги до спадкоємців, які прийняли спадщину, незалежно від настання терміну вимоги. Якщо кредитор спадкодавця не знав і не міг знати про відкриття спадщини, він має право пред'явити свої вимоги до спадкоємців, які прийняли спадщину, протягом одного року від настання терміну вимоги.

Кредитор спадкодавця, який не пред'явив вимогу до спадкоємців, які прийняли спадщину, у строки, встановлені частинами другою і третьою цієї статті, позбавляється права вимоги.
Согласно статье 23 Закона «Об ипотеке» в случае перехода права собственности на предмет ипотеки от ипотекодателя к другому лицу, в том числе в порядке наследования или правопреемства, ипотека является действительной для приобретателя соответствующего недвижимого имущества даже в том случае, если до его сведения не доведена информация об обременении имущества ипотекой.

Лицо, к которому перешло право собственности на предмет ипотеки, приобретает статус ипотекодателя и имеет все его права и несет все его обязанности по ипотечному договору в том объеме и на тех условиях, которые существовали до вступления его в права собственности на предмет ипотеки.

Если право собственности на предмет ипотеки переходит к наследнику физического лица - ипотекодателя, такой наследник не несет ответственность перед ипотекодержателем за выполнение основного обязательства, но в случае его нарушения должником он отвечает за удовлетворение требования ипотекодержателя в пределах стоимости предмета ипотеки.

Таким образом, если должник и ипотекодатель - одно и то же лицо, то после его смерти к наследнику в случае нарушения должником своих обязательств переходят обязанности ипотекодателя в пределах стоимости предмета ипотеки.

Таким образом, правила статьи 1281 ГК регулируют порядок предъявления кредитором наследодателя требований к наследникам по выполнению обязательств наследодателя перед своим кредитором, а не порядок обращения взыскания на предмет ипотеки.

Срок, в пределах которого ипотекодержатель может потребовать обращения взыскания на предмет ипотеки, устанавливается общими положениями об исковой давности (глава 19 ГК).

Адвокат Харків, Київ, Україна - юридичні послуги: розлучення, розділ майна, аліменти, реєстрація підприємства, реєстрація ТОВ, реєстрація торгової марки, реєстрація ФОП, позбавлення батьківських прав